W Unii Europejskiej obowiązuje prawny wymóg, aby każda osoba zaangażowana w działalność związaną z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych była odpowiednio przeszkolona i znała ogólne wymagania ADR.

Obejmuje to personel odpowiedzialny za klasyfikację, pakowanie, oznakowanie i etykietowanie, dokumentację oraz załadunek i rozładunek towarów uznawanych jako niebezpieczne.

Szkolenie w zakresie świadomości transportu towarów niebezpiecznych ADR

Po ukończeniu szkolenia uzyskamy certyfikat ADR

Szkolenie ADR w zakresie transportu towarów niebezpiecznych zapewni podstawową wiedzę niezbędną do spełnienia wymagań prawnych dotyczących podstawowego poziomu szkolenia w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Jeśli ukończysz szkolenie i otrzymasz certyfikat, zyskasz solidną wiedzę na temat tła i wymagań prawnych dotyczących transportu drogowego towarów niebezpiecznych i będziesz uzbrojony w niezbędną wiedzę w kluczowych obszarach, takich jak klasyfikacja zagrożeń, pakowanie, znakowanie i etykietowanie oraz dokumentacja. Udział w tym kursie spełnia również wymogi prawne dotyczące odbycia ogólnego szkolenia uświadamiającego zgodnie z rozporządzeniem ADR.

Komitet Ekspertów ONZ opracował zalecenia dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych, aby zapewnić zminimalizowanie zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska podczas transportu towarów niebezpiecznych. Niektóre z kluczowych celów takich zaleceń to zwiększenie świadomości zagrożeń, zmniejszenie ryzyka podczas transportu dzięki odpowiedniemu pakowaniu i zamknięciu materiałów oraz lepsza komunikacja poprzez oznakowanie, etykietowanie i dokumentację. Zalecenia te zostały wdrożone poprzez umowę europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, a każdy kierowca pojazdu przewożącego takie substancje musi uzyskać certyfikat ADR.

W przypadku firm przewożących towary niebezpieczne drogą lądową w Europie istnieje prawny wymóg, aby wszyscy pracownicy zaangażowani w czynności związane z przemieszczaniem towarów niebezpiecznych byli odpowiednio przeszkoleni, posiadali uprawnienia adr i znali ogólne wymagania tych przepisów.